Zásady realizace programu

 

Detailní postupy a zásady poskytování programů jsou rozpracovány pro každou jednotlivou lekci. Pro dosažení maximální efektivity definujeme a respektujeme napříč všemi lekcemi tyto obecné zásady poskytování programu:

 1. Komplexnost – preventivní program je součástí širšího systému preventivního působení, na němž se podílí více faktorů a spolupracuje více různých institucí – v rámci místního i regionálního systému preventivního působení, přičemž vždy zohledňuje místní specifika.
 2. Kontinuita – vnitřní: lekce programu Úcty k Životu na sebe navazují a doplňují se; vnější: program zapadá do systému prevence ve škole / v regionu; jednorázové přednášky je možné uskutečňovat tehdy, zapadají-li do širšího kontextu preventivního působení školy; program ve škole doplňuje a navazuje především na minimální preventivní program školy a je v souladu s „Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j.: 21291/2010-28“.
 3. Včasnost – preventivní působení musí být dlouhodobé, ideální je včasný začátek už v raném věku (cílová skupina programu Úcta k Životu jsou děti od mladšího školního věku až po středoškoláky).
 4. Cílenost – program je zacílen na konkrétní skupinu, jejímž potřebám je přizpůsoben, jak po stránce obsahu, tak i formy, vychází také ze znalosti daného prostředí a jeho specifik a tento kontext respektuje (cílová skupina je specifikována u každé lekce a odpovídá jejím potřebám).
 5. Vzájemná provázanost programů i mezioborová provázanost – zahrnuje také oblasti úzce související s prevencí daného typu rizikového chování.
 6. Využívání více strategií – program má těžiště ve všeobecné specifické primární prevenci rizikového chování a využívá více strategií.
 7. Směřování k minimalizaci rizik – program směřují vždy k minimalizaci rizik spojených s rizikovým chováním.
 8. Pozitivní orientace programů – lektor nabízí pozitivní modely a atraktivní alternativy pro danou cílovou skupinu, podporující zdravý životní styl a dosažení optimálního tělesného, duševního a sociálního zdraví a kvality života.
 9. Orientace na postoje více než na informace – program zasahuje oblast znalostí, dovedností i kompetencí, jeho cílem je ale především ovlivnit chování, naučit dovednosti potřebné pro život, zaměřuje se na faktory, které je možné programem ovlivnit: protektivní činitele – např. zdravé sebevědomí, rizikové činitele – např. narušené vztahy ve skupině, míra stresu (cíle jsou formulované jako znalosti, dovednosti a kompetence).
 10. Interaktivnost – program podporuje aktivní zapojení účastníků, jejich iniciativu (v programech převažují interaktivní formy výuky).
 11. Budování zdravého sociálního prostředí – program přispívá k vytváření klimatu, kde nejsou projevy rizikového chování vnímány jako žádoucí a normální.
 12. Nepoužívání neúčinných prostředků – lektor nepoužívá odstrašování, zakazování, moralizování, neposkytuje ani pouhá fakta o následcích rizikového chování, neužívá afektivní výchovu postavenou na emocích, zjednodušování (zohledněno v obsahové i formální stránce).
 13. Vyváženost – podávané informace jsou vyvážené a jsou v souladu s nejnovějšími odbornými poznatky; lektor nepodává jednostranné informace (např. zaměřené pouze na negativní důsledky rizikového chování), zahrnuje různé úhly pohledu na danou problematiku a podává informace nezatížené jakoukoli ideologií, vycházející z vědeckých výzkumů, důkazů a klinických zkušeností; lektoři se vzdělávají pod vedením odborníků (např. v rámci Lektorské akademie) jak po stránce metodické, tak odborné – ve vztahu k jednotlivým rizikovým chováním, aby uplatňovali nejnovější vědecké poznatky.
 14. Flexibilita – program je pravidelně hodnocen a v případě potřeby modifikován. Reaguje na nové trendy v oblasti daného rizikového chování i na potřeby cílové skupiny. Podle potřeby cílové skupiny se zařazují nové programy.
 15. Návaznost – objeví-li se u klienta komplikace přesahující možnosti řešení v rámci realizovaného programu, je mu zprostředkována specifická odborná péče; není-li to možné v rámci našeho zařízení, pak mu lektor poskytne kontakt na jiné zařízení; žákům se poskytují i odkazy na aktivity nespecifické prevence (volnočasové aktivity, kroužky).
 16. Program je realizován se skupinou max. 30 účastníků – ve školním prostředí max. s 1 třídou!

 

O průběhu programu je vedena adekvátní dokumentace.

 

 

Podmínky poskytování programu

 

Práva a povinnosti Objednatele i Poskytovatele jsou dána smluvně, zde uvádíme vybrané podmínky pro kvalitní fungování poskytování PP Úcta k Životu.

 

Objednavatel má za povinnost:

 

 1. Poskytnout pro realizaci programů PP vhodný prostor s předem dohodnutým technickým zázemím,uspořádáním učebny a připravenými pomůckami podle specifikace poskytovatele,
 2. Zajistit účast pověřeného učitele, který zodpovídá za proces PP ve třídě, po dobu trvání celého programu. Pověřený učitel spolupracuje s lektorem – podobu spolupráce a míru aktivity si dohodne pověřený učitel s lektorem předem podle individuálních potřeb třídy. V rámci jednoho programu PP je povolena účast max. 2 dalších osob objednavatele.
 3. Informovat zákonné zástupce žáků/studentů o účasti na PP. V případě nesouhlasu zákonných zástupců s účastí na PP zajistí objednavatel těmto žákům/studentům náhradní program.
 4. Zajistit min. 75% účast žáků/studentů dané třídy na programu PP. V opačném případě je nutné tuto skutečnost neprodleně telefonicky oznámit lektorovi, s nímž objednatel daný termín sjednával, a dohodnout s ním jiný termín realizace programu tak, aby byla zajištěna vyšší účast.
 5. Zajistit prostřednictvím koordinátora spolupráce v oblasti PP:
  1. zapojení pověřených učitelů při výběru PP pro jednotlivé třídy, jejich účast a spolupráci během realizace programu,
  2. společně s lektorem bezprostředně po realizaci programu vyhodnotit průběh a cíle programu;
  3. součinnost při sjednávání termínů realizace a průběhu programů v rámci školy;
  4. předání informací pověřeným učitelům a třídám o realizaci programu;
  5. součinnost školního metodika prevence v rámci spolupráce pověřeného učitele a lektora;
  6. udržení efektivní komunikace mezi objednatelem a lektorem;
  7. do 30. 6. daného školního roku doručit elektronicky poskytovateli zpětnou vazbu a vyhodnocení cílů spolupráce v daném školním roce.
 6. Neprodleně informovat lektora v případě organizačních, technických či jiných změn ze strany objednavatele ovlivňující realizaci objednaného PP.

Mimořádné situace

 

 1. V případě zjištění nebo projevu rizikového chování při realizaci lekce PP je Poskytovatel povinen informovat Objednavatele. Lektor informuje Objednavatele následujícím způsobem:
  1. Po ukončení programu, ve kterém k zjištění došlo, sdělí tuto informaci přítomnému zástupci školy, a dále
  2. b) svá zjištění popíše v Zápise z realizace programu PP, ve kterém současně nabídne užší vzájemnou spolupráci, případně doporučí další odborné služby jiných poskytovatelů.
 2. V případě zjištění intoxikace účastníka PP alkoholem či jinými omamnými a psychotropními látkami, při projevech agresivního či jiného podobného chování, při zjištění výskytu zakázaných látek u účastníků v průběhu programu PP či další obdobných mimořádných situací je lektor povinen okamžitě nahlásit událost přítomnému pedagogovi, aby danou situaci řešil. Mimořádná situace může být důvodem k ukončení realizace jednotlivého PP. Lektor společně s přítomným zástupcem Objednavatele sepíše „Zápis z mimořádné události“, kde bude podrobně popsána situace, podniknuté i další doporučené kroky včetně nabídky možnosti dalšího řešení.

 

 

Stížnost na kvalitu služeb

 

 1. Objednavatel, žák i jeho zákonný zástupce mají právo podat stížnost na kvalitu poskytovaných služeb z obsahových, metodických, organizačních i jiných důvodů, při porušení profesionálního přístupu či porušení etického kodexu lektora.
 2. Stížnost je možné podat osobně lektorovi či vedoucímu lektorské práce poskytovatele, telefonicky na tel. 731 635 530,  elektronicky na prevence@etickavychova.cz nebo písemně na adresu poskytovatele.
 3. Stížnost poskytovatel vyhodnotí a do 14 dní prokazatelně informuje stěžovatele o jeho zjištěních a případných možnostech řešení.
 4. Objednavatel má možnost obrátit se se stížností také na certifikační orgán, případně přímo na MŠMT.
 5. Objednavatel má povinnost předat poskytovateli stížnost, kterou obdržel od účastníků PP nebo jejich zákonných zástupců. Každá stížnost ze strany žáků je následně projednána s vedoucím PP, je o ní sepsán zápis, který je po konzultaci založen a archivován ve složce k tomu určené.
 6. Stížnosti je nutné ve všech případech podávat neprodleně, na pozdější stížnost nemusí být brán zřetel. Zápisy o stížnostech slouží jako podklady k poradám, supervizním a garančním setkáním a ke zkvalitňování poskytovaných služeb.