Klíčové zásady

 

Programy jsou dostupné bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti

 

Klientovi nejsou kladeny překážky při rozhodnutí ukončit svoji účast v odborném programu.

 


 

Kodex práv klientů

 

Kodex práv klienta definuje práva, která musejí být dodržována při poskytování preventivního programu (PP) Úcta k Životu vzhledem ke klientovi, tj. objednavateli programu Úcta k Životu (škole, či školskému zařízení) i účastníkovi programu Úcta k Životu (třídě, žákům a potažmo jejich rodičům, či zákonným zástupcům).

 

 1. Jednotlivé lekce preventivního programu Úcta k Životu jsou klientovi / objednavateli i účastníkovi dostupné bez ohledu na pohlaví, věk, původ, rasu, národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, sexuální orientaci a socioekonomické možnosti.
 2. Klient / objednavatel a (přiměřenou formou) i účastník je seznámen s posláním a cíli preventivního programu Úcta k Životu a s podmínkami poskytování programu (objednavatel stvrzuje souhlas s nimi ve formě Smlouvy o poskytování programů primární prevence).
 3. Klient má právo na kvalifikované zajištění poskytované služby (odborná, profesionální práce prováděná s porozuměním). Všichni lektoři ECHV mohou prokázat dosažení patřičného kvalifikačního stupně.
 4. Klient / objednavatel i účastník má právo spolupodílet se na programu. V rámci zjišťování potřeb klienta je zaručena jak možnost výběru témat preventivního programu, tak i přizpůsobení metodiky programu konkrétním požadavkům a specifikům objednavatele. Na počátku každé lekce je prostor k diskusi s účastníky programu a dohodě na společných pravidlech spolupráce.
 5. Klient / účastník programu má právo na podpůrné prostředí bez projevů rizikového chování (drogy, násilí atd.)Klient/účastník programu má právo na ochranu své důstojnosti a lidských práv.
 6. Klient / účastník má právo být ze strany lektora preventivního programu Úcta k Životu respektován jako rovnocenný partner, se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho odpovědnosti za své vlastní zdraví.
 7. Klient/ účastník programu má právo neúčastnit se preventivního programu nebo některých jeho částí. Po dohodě s třídním učitelem má účastník možnost náhradního programu (např. v jiné třídě).
 8. Klient / účastník programu má právo na soukromí a důvěrnost svých sdělení a osobních údajů, pokud byly poskytnuty, a na seznámení se způsobem ochrany osobních sdělení, údajů a písemných záznamů. (Pozn. Pro účely programu Úcta k Životu se neevidují osobní údaje o žácích/studentech.)
 9. Klient / účastník nebo jeho zákonný zástupce má právo zbavit lektora mlčenlivosti o skutečnostech, které se ho týkají, pouze písemným prohlášením (výjimku tvoří oznamovací povinnost).V případě potřeby jsou klientovi / zástupci objednavatele i účastníkovi dostupné informace a poradenství při řešení problémů z oblasti prevence rizikového chování a doporučení návazné péče. Lektoři klienta v tomto postupu podporují.Klient / objednavatel i účastník programu má právo na podání stížnosti a je mu přístupný postup podání a vyřízení stížností, který je zveřejněn na webu poskytovatele uctakzivotu.cz.

 Etický kodex

 

Tento etický kodex je závazný a určuje základní povinnosti pracovníků Etická a charakterová výchova, z. ú. (dále jen ECHV) při výkonu a v souvislosti s výkonem činnosti v ECHV. Porušování tohoto kodexu může být posuzováno jako porušení kázně se všemi vyplývajícími důsledky.

 

 1. Poslání organizace – Pracovník ECHV se ztotožňuje s posláním organizace.
 2. Morální standard pracovníků ECHV - Organizace ECHVvyžaduje od svých pracovníků uplatňování nejvyšších etických norem. Od pracovníků se očekává, že budou vždy jednat způsobem odrážejícím křesťanské hodnoty organizace, budou dodržovat vhodné společenské normy chování a jednání při výkonu služby i na veřejnosti.
 3. Respektování lidských práv u ostatních – Pracovník ECHV dodržuje práva skupin a jednotlivců, zakotvená v Listině základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb.) a v Úmluvě o právech dítěte. Sleduje zájem těch, jimž poskytuje službu, a jedná tak, aby chránil jejich důstojnost a lidská práva.
 4. Dodržování vlastních práv a povinností – Pracovník ECHV plní své zákonné povinnosti vyplývající z platné legislativy ČR. Respektuje a užívá svá občanská i politická práva a svobody.
 5. Rovný přístup – Pracovník ECHV ctí individualitu každého člověka a zajišťuje rovný přístup ke službám organizace bez ohledu na potenciálně diskriminující charakteristiky zájemců. Poskytuje nabízené služby cílovým skupinám, pro které jsou určeny, bez ohledu na pohlaví, věk a rasu uživatele, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.
 6. Ochrana dobrého jména ECHV – Pracovník ECHV svým společenským chováním i profesním vystupováním jedná v dobré víře, aby nepoškodil dobré jméno organizace, a to nejen v době výkonu služby, ale i mimo ni.
 7. Vztahy na pracovišti – Pracovník ECHV respektuje pokyny svých vedoucích a přispívá k efektivní spolupráci týmu. Ve vztahu k ostatním pracovníkům v organizaci jedná kolegiálně. Kritické připomínky k pracovním postupům, podezření na pochybení či jiné výhrady vůči kolegům reflektuje věcně, kultivovaně a otevřeně přímo s dotyčným kolegou, v závažnějších případech se svým vedoucím. Konfliktní situace ve vztahu ke spolupracovníkům nebo uživatelům služeb, či etické problémy řeší pracovníci ECHV se svým nadřízeným, příp. v rámci supervize, kde je možnost diskutovat, analyzovat a konstruktivně řešit ty problémy, které se nedaří řešit z vlastních lidských a odborných zdrojů.
 8. Zásada profesionality – Pracovník ECHV plní svědomitě své závazky vůči organizaci a usiluje v maximální míře o kvalitu a profesionalitu svých výstupů, vysokou úroveň a spolehlivost v komunikaci s uživateli služeb. V případě, že je požádán o služby, které neodpovídají jeho odborné kompetenci, odkáže na jiného kvalifikovaného pracovníka či instituci. Profesionalita pracovníka se odráží i v adekvátní úpravě jeho zevnějšku, která by měla odrážet hodnoty ECHV.
 9. Práce jako životní poslání – Pracovník ECHV vnímá svou profesi jako životní poslání, nejen jako běžné zaměstnání a zdroj obživy, dle toho také jedná.
 10. Hranice mezi osobním a profesním životem – Pracovník ECHV si uvědomuje hranice mezi svou profesní rolí a soukromým životem. Stanovuje si priority a plánuje svůj čas tak, aby nezanedbával ani pracovní ani osobní čas.
 11. Zásada mlčenlivosti – Pracovník ECHV zachovává mlčenlivost o všech důvěrných informacích týkajících se osob či organizací, jimž poskytuje služby. Pracovník ECHV chrání práva uživatelů služeb na soukromí a důvěrnost jejich sdělení. Data osobní povahy požaduje jen s ohledem na zajištění služeb a informuje o účelu jejich použití. Zachovává v souladu se zákonem č. 101/2000sb., o ochraně osobních údajů, povinnou mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděl při poskytování služby. Uvedený závazek trvá i po zániku smluvního vztahu s ECHV. Jakékoli informace o uživateli služeb poskytuje třetím stranám jen s jeho souhlasem. Výjimku tvoří ohlašovací povinnost v případech určených zákonem ČR.
 12. Zásada čestného jednání – Pracovník ECHV jedná čestně, seriózně a takovým způsobem, aby nedošlo ke zneužití informací, pracovních nástrojů či majetku organizace k osobnímu prospěchu (pro sebe či třetí stranu), usiluje o zajištění maximálně efektivního a ekonomického spravování a využívání svěřených zdrojů.Střet zájmů – Pracovník ECHV brání, aby byl jeho profesní vztah k uživateli služeb ECHV jakkoli zneužit (pracovníkem samotným, organizací ECHV či jakoukoli třetí spolupracující stranou) a brání se všem formám manipulace (osobní, náboženské, politické, ideologické…)
 13. Osobní rozvoj – Pracovník ECHV aktivně pracuje na svém profesním i osobnostním rozvoji, především dalším odborným vzděláváním v oboru, rozvíjením a prohlubováním dovedností a kompetencí své osobnosti. Za účelem rozvoje pravidelně reflektuje a hodnotí svou činnost se svým vedoucím, lektor programů PP spolupracuje v rámci supervizních setkání.