Představení preventivního programu Úcta k Životu

Úcta k Životu je preventivní program rizikového chování žáků základních a středních škol. Jedná se o soubor jednotlivých témat pro žáky od první třídy základní školy až po střední školu. Formou zážitkových aktivit a sebereflexe více zaměřujeme na použitelné dovednosti a na zasažení hodnotové roviny žáka. Předkládané poznatky jsou výchozím materiálem, s nímž žáci aktivně pracují, aby znalosti vzešly jako pointa z vlastní tvořivé činnosti žáků. Modelovými situacemi, interaktivními prvky větší měrou posilujeme u žáků vlastní porozumění problematice, praktické dovednosti a postoje, aby si dokázali ve změti současných lákadel zvolit a obhájit zdravé postoje pro život. Preventivní program Etické a charakterové výchovy, z. ú. systematicky posiluje prvky osobnosti, které pak pomáhají i v náročných situacích, které život s sebou nese, prakticky projevovat Úctu k Životu.

 

 

Hlavní cíle

 

Program je podřízen základním cílům všeobecné specifické primární prevence rizikového chování.

 • Předcházet projevům rizikového chování a minimalizovat/zmírňovat rizika s nimi spojená, přičemž každá lekce programu Úcta k Životu je zaměřena aspoň na jeden z typů rizikového chování.
 •  
 •  
 •  
 • Vést ke zdravému a bezpečnému životnímu stylu a nabízet pozitivní alternativy pro trávení volného času,
 • Rozvíjet pozitivní sociální chování, psychosociální dovednosti a zvládání zátěžových situací, předáváním adekvátních znalostí a vědomostí, dovedností a kompetencí, zejména v sociální a intrapsychické oblasti.
 •  
 •  

 

K dílčím cílům patří podpora třídních učitelů / metodiků školní prevence, práce s rodiči ve spolupráci se školou. Konkrétní cíle jsou formulované v oblastech znalosti/vědomosti, dovednosti a kompetence/způsobilosti a jsou dále vytyčeny pro každou jednotlivou realizovanou lekci v Manuálu programu.

 

 

 

 

Poslání PP Úcta k Životu

Posláním komplexního programu primární prevence „Úcta k Životu“ je poskytovat všeobecnou primární prevenci rizikového chování ve školách a spolupodílet se tak na dlouhodobé preventivní strategii ve spolupráci se základními a středními školami, dalšími institucemi pracujícími s mládeží a navazující sítí sociálních služeb v okolí školy.


 

Program „Úcta k Životu“ přispívá do širšího komplexu preventivní péče a je součástí celkového místního a regionálního systému preventivního působení v několika rovinách:

 

A) Program všeobecné primární prevence rizikového chování „Úcta k životu“

 Program poskytovaný Oddělením lektorské práce doplňuje především preventivní plán školy, do něhož může přispět v těchto dvou formách:

 1. Dlouhodobý komplexní program: poskytovaný školám, které získáváme pro dlouhodobé partnerství, zahrnuje většinu témat v preventivním plánu školy. (Optimálně má podobu dlouhodobé práce lektora s jednou školou/třídou, s níž postupně rok po roce projde všemi lekcemi preventivního programu.)
 2. Doplňkový program: přispívá „dílkem do skládačky“ v realizaci preventivního plánu školy, který si škola zajišťuje sama ve spolupráci s jinými organizacemi, přičemž konkrétní vybraná lekce z preventivního programu „Úcta k životu“ musí vhodně zapadat do kontextu preventivního působení školy. (Dlouhodobá a opakovaná spolupráce s danou třídou je vítaná, ale sled lekcí nemusí být kompletní.

 

B) Konzultační služby

 1. Konzultace s pedagogy, příp. (na vyžádání) se zákonnými zástupci žáků vzhledem k dětem a mládeži v rozsahu všeobecné primární prevence.
 2. Poradenství pedagogům v rámci zpětné vazby po programu a doporučení pro další práci se třídou.
 3. Poradenství pedagogům (učitelům, školním metodikům) v rámci společného plánování programu (příp. i spolupodílení se lektora na plánování Minimálního preventivního programu školy).

 

C) Informační servis

V rámci realizace programu jsou doporučovány kontakty na návaznou síť služeb s cílem zajistit komplexnost a kontinuitu poskytovaných služeb:

 1. Odkazy na zdroje odborných informací k problematice rizikového chování (literatura, web, kontakty na odborná zařízení poskytující poradenské a terapeutické služby)
 2. Odkazy na jiná odborná zařízení (OSPOD, PČR, krajský/okresní metodik prevence, pedagogicko-psychologické poradny, sociální poradny, lékaři aj.), objeví-li se u klienta komplikace přesahující možnosti řešení v rámci realizovaného programu.

 

D) Pozitivní alternativy pro trávení volného času

 1. Aktivity pořádané organizací Etická a charakterová výchova, z. ú. a s ní spolupracujícími lokálními organizacemi (kroužky, kluby, pěvecké sbory, letní kempy, sportovní aktivity apod.).
 2. Odkazy na jiná zařízení poskytující volnočasové aktivity, která je možné doporučit.

 

 

 

Cílová skupina


Cílová skupina se definuje pomocí věku, náročnosti a instituce. Zde uvádíme souhrnně, kterým cílovým skupinám se PP Úcta k Životu věnuje, u popisu jednotlivých lekcí je popis konkrétní.

// Primární cílová skupina

 

Věkové kritérium

 1. Mladší školní věk (6-12 let),
 2. Starší školní věk (12-15 let),
 3. Mládež (15-18 let);

 Kritérium náročnosti

 1. Nezasažená populace bez výrazné zdravotně-sociální zátěže;

Institucionální kritérium

 1. Žáci základních a středních škol.

// Sekundární cílová skupina

 

 1. Pedagogové, zpravidla třídní učitel, příp. pověřený zástupce třídního učitele (konzultování a vyhodnocování programu, stavu třídy, možností další práce s žáky),
 2. Školní metodici prevence a vedení škol, kde Preventivní program Úcta k Životu probíhá (plánování, konzultování a vyhodnocování programu),
 3. Rodiče žáků - po dohodě se školou (vyžádané konzultace, účast na školních akcích, semináře určené pro veřejnost).

 

Poskytovaný program odpovídá uvedeným cílům a je poskytován deklarované skupině, s ohledem na její specifika.

 

 

 

 

Typická struktura lekce

 

 

 1. Úvod / Ice breaker – aktivita za účelem upoutání pozornosti a plynulého přesunu k tématu, navázání na minulé setkání;
 2. Seznámení s právy – Žáci jsou na úvodu programu poučeni o svých právech, včetně možnosti podat stížnost, a to srozumitelnou formou s ohledem na jejich věk;
 3. Vzájemné představení lektora a žáků  (v kontextu tématu) – osobní vyjádření žáků k tématu a shrnutí vstupních postojů;
 4. Očekávání / obavy ve skupině – diskuse, co žáci o tématu vědí, co očekávají, čemu by se raději vyhnuli se zaměřením na aktuální rizika spojená s tématem;
 5. Obsah / motivace – seznámení s rozvržením tématu, s náplní setkání, připomenutí třídních pravidel a jejich dodržování;
 6. Bloky s klíčovými aktivitami – aktivity, které se zaměřují na různé vlny (Fyzická, Psychická, Sociální, Kreativní), které je potřeba střídat, aby pozornost k tématu a kázeň byly v efektivní míře. Co se mají žáci dozvědět, procvičit, osvojit si jim vzejde z vlastní práce v průběhu aktivity, nikoli z frontálního výkladu lektora. Lektor aktivity uvede a moderuje jejich průběh. Každá aktivita má svůj dílčí cíl, končí krátkou osobní reflexí a společným rozborem;
 7. Shrnutí hlavního cíle – společné shrnutí tématu asi 15 min. před koncem druhé hodiny;
 8. Reflexe / Evaluace – vyplnění evaluačního dotazníku pro žáky/studenty (vyjadřující posun v názorech, rozhodnutí, hodnoty + spokojenost s programem).

  

 

Formy a metody PP

 

 • Lektor střídá různé aktivity, formy a metody práce. Práce probíhá v kruhu (polokruhu), ve skupinkách, ve dvojicích i samostatně. Využívá se dataprojektor s doprovodnou prezentací v PowerPointu. S použitím např. zážitkových aktivit a sebereflexe se program více zaměřuje na zasažení hodnotové roviny žáka. Modelovými situacemi, didaktickými hrami a interaktivními prvky program posiluje u žáků praktické dovednosti a kompetence. Použité metody jednotlivých lekcí mohou být flexibilně doplněny podle aktuálních potřeb třídy tak, aby byla realizace programu efektivnější.